Visie

Stichting Transformate is opgericht om mensen te helpen tot ontplooiing te komen, zodat zij hun dromen voor een betere samenleving kunnen verwezenlijken.  In onze visie wordt die betere samenleving gekenmerkt door meer betrokkenheid, meer bewogenheid, meer barmhartigheid, meer vrijheid en meer naastenliefde. 

De bedieningentest

Heb je de test nog niet gedaan?

De eerste test is gemaakt vanuit Stichting Transformate door Wilbert de Goei. Inmiddels is de test door het team van Teamskik verder ontwikkeld: www.debedieningentest.nl.

Stichting Transformate zet zich in voor de volgende doelstellingen:

1.  Bevorderen van transformationeel leiderschap:
Wij willen transformationeel leiderschap bevorderen.
Deze leiderschapsvorm beoogt het herstel en de ontwikkeling van het geheel te bereiken door het herstel en de ontwikkeling van het individu. Elk persoon kan bijdragen aan het herstel en de ontwikkeling van het geheel.

Wij zien de volgende mogelijkheden om vanuit dit leiderschap individuele personen te motiveren zich in te zetten voor de samenleving als geheel:

  • Inspirerend een toekomstvisie uiteenzetten;
  • Zelf het goede voorbeeld geven;
  • Je echt inleven in de persoon (vaardigheden, persoonlijkheid, etc.) waaraan je leiding geeft en hen gaan faciliteren zodat zij kunnen gaan schitteren;
  • Werken aan een leerklimaat waarin mensen uitgedaagd worden om met hun talenten aan de slag te gaan;
  • Bouwen aan een groepsbesef, een veilige cultuur waarin bemoediging centraal staat.

2. Bevorderen van Bijbelverspreiding en Bijbelonderwijs 
Wij geloven dat de Bijbel het boek is dat mensenlevens verandert. Het is het boek dat bepalend is geweest voor de loop van de wereldgeschiedenis. In dit boek staan Gods ideeën voor een prachtige samenleving en een mooie toekomst.

3. Bevorderen van psychisch herstel en support
Wij geloven dat de mens pas tot ontplooiing kan komen als hij of zij eerst herstelt van trauma’s en verslavingen. We promoten en helpen graag initiatieven die mensen helpen te herstellen, vooral als die initiatieven zich richten op toerusting, training en voorlichting.

4.  Bevorderen van bewuste keuzes vanuit eigen identiteit
We geloven dat het voor elk mens belangrijk is vanuit zijn of haar eigen identiteit bewuste doelgerichte keuzes te maken. Het gaat erom bewust te leven naar de waarden die voortkomen uit je identiteit. Om daar te komen is het van essentieel belang je eigen identiteit te ontdekken en de waarden die daar uit voortkomen.

5.  Bevorderen van talentontwikkeling en dienen van de samenleving
We willen mensen stimuleren om hun gaven en talenten  te ontwikkelen en daarmee andere te inspireren tot goede daden en een actieve dienende houding in de samenleving.